تور فرانسه | ۸ روزه

تاریخهای حرکت: از ۱ تیر ۱۳۹۷ ، جمعه هر هفته

تور فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، یونان، ترکیه (دور اروپا)

تاریخ حرکت: از ۸ تیر ۱۳۹۷