تور جام جهانی قطر ۲۰۲۲

تور جام جهانی قطر ۲۰۲۲ پکیچ شماره ۱ | ۵ شب و ۶ روز درجه هتل DBL SNGL CWB CNB ۴ ۴۳۰۰$ + ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ ۵۹۰۰$ + ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ ۳۵۰۰$ + ۱۸/۳۰۰/۰۰۰  ۳۱۰۰$ + ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ ۵ ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ + ۵۵۰۰$ ۷۹۰۰$ + ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ ۴۰۰۰$ + ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ ۳۱۰۰$ + ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ ۵+ ۷۰۰۰$ + ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰۵۰۰$ + ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ ۴۵۰۰$ + […]